สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

คลิกที่นี่


วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จาก ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

คลิกที่นี่