ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฯ

ร่าง พ.ร.บ.อำนาจการดำเนินคดีอาญาฯ

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิอาญาฯ

สรุปผลการพิจารณาทบทวนร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ

สรุปผลการพิจารณาทบทวนร่างพ.ร.บ.อำนาจการดำเนินคดีอาญาฯ

สรุปผลการพิจารณาทบทวนร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิอาญาฯ

วิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ

วิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพ.ร.บ.อำนาจการดำเนินคดีอาญาฯ

วิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิอาญาฯ