ร่วมแสดงความคิดเห็นการปฏิรูปตำรวจ

เปิดรับแสดงความคิดเห็น ช่วงที่ 2 เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฯ ระหว่างวันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2560
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค

หรือ ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.193